مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 89کارشناسی ارشد پرستاري داخلي - جراحي 95-94

 

کارنامه رتبه 89کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي  - جراحي 95-94
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
89 250 پرستاري  داخلي  - جراحي پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
45.7833 پرستاري  كودكان 63.2967 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
28.28 بهداشت  جامعه 32.32 روان  پرستاري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
60.6 زبان  عمومي 70.0233 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است