مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 93کارشناسی ارشد پرستاري داخلي - جراحي 95-94

 

کارنامه رتبه 93کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي  - جراحي 95-94 
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
93 257 پرستاري  داخلي  - جراحي پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
56.56 بهداشت  جامعه 70.0233 روان  پرستاري
درصد درس چهارم درصد درس سوم
43.0967 پرستاري  داخلي  و جراحي 65.9833 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
48.8133 زبان  عمومي 32.32 پرستاري  كودكان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است