مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 96کارشناسی ارشد پرستاري داخلي - جراحي 95-94

 

کارنامه رتبه 96کارشناسی ارشد پرستاري  داخلي  - جراحي 95-94
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
96 263 پرستاري  داخلي  - جراحي پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
30.9767 بهداشت  جامعه 64.64 روان  پرستاري
درصد درس چهارم درصد درس سوم
43.0967 پرستاري  داخلي  و جراحي 59.2567 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
53.8633 زبان  عمومي 70.0233 پرستاري  كودكان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است