مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 24کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان95-94

 

کارنامه رتبه 24کارشناسی ارشد پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه  نوزادان95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
24 281 پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه  نوزادان پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
33.6633 بهداشت  جامعه 59.2567 روان  پرستاري
درصد درس چهارم درصد درس سوم
45.7833 پرستاري  داخلي  و جراحي 71.3767 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
63.9633 زبان  عمومي 65.9833 پرستاري  كودكان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است