مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 3کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان95-94

 

کارنامه رتبه 3کارشناسی ارشد پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه  نوزادان95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
3 292 پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه  نوزادان پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
60.6 بهداشت  جامعه 76.76 روان  پرستاري
درصد درس چهارم درصد درس سوم
67.3367 پرستاري  داخلي  و جراحي 59.2567 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
37.875 زبان  عمومي 68.68 پرستاري  كودكان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است