مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 33کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان95-94

 

کارنامه رتبه 33کارشناسی ارشد پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه  نوزادان95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
33 283 پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه  نوزادان پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
65.9833 بهداشت  جامعه 70.0233 روان  پرستاري
درصد درس چهارم درصد درس سوم
55.2167 پرستاري  داخلي  و جراحي 57.9033 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
60.6 زبان  عمومي 35.0167 پرستاري  كودكان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است