مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 42کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان95-94

 

کارنامه رتبه 42کارشناسی ارشد پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه  نوزادان95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
42 252 پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه  نوزادان پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
28.28 بهداشت  جامعه 44.44 روان  پرستاري
درصد درس چهارم درصد درس سوم
59.2567 پرستاري  داخلي  و جراحي 65.9833 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
43.7633 زبان  عمومي 71.3767 پرستاري  كودكان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است