مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 45کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان95-94

 

کارنامه رتبه 45کارشناسی ارشد پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه  نوزادان95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
45 244 پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه  نوزادان پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
48.48 بهداشت  جامعه 57.9033 روان  پرستاري
درصد درس چهارم درصد درس سوم
74.0633 پرستاري  داخلي  و جراحي 48.48 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
18.5133 زبان  عمومي 70.0233 پرستاري  كودكان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است