مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 50کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان95-94

 

کارنامه رتبه 50کارشناسی ارشد پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه  نوزادان95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
50 262 پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه  نوزادان پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
41.7433 پرستاري  كودكان 57.9033 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
41.7433 بهداشت  جامعه 59.2567 روان  پرستاري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
52.1867 زبان  عمومي 68.68 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است