مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه24کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه95-94

 

کارنامه رتبه 24کارشناسی ارشد پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
24 253 پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
39.0567 بهداشت  جامعه 82.1433 روان  پرستاري
درصد درس چهارم درصد درس سوم
76.76 پرستاري  داخلي  و جراحي 49.8233 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
31.1383 زبان  عمومي 43.0967 پرستاري  كودكان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است