مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه35کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه95-94

 

کارنامه رتبه 35کارشناسی ارشد پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
35 238 پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
26.9367 پرستاري  كودكان 72.72 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
75.4167 بهداشت  جامعه 64.64 روان  پرستاري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
18.5133 زبان  عمومي 51.1767 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است