مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 4کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه95-94

 

کارنامه رتبه 4کارشناسی ارشد پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
4 306 پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
67.3367 بهداشت  جامعه 72.72 روان  پرستاري
درصد درس چهارم درصد درس سوم
53.8633 پرستاري  داخلي  و جراحي 49.8233 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
69.0133 زبان  عمومي 57.9033 پرستاري  كودكان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است