مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه58کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه95-94

 

کارنامه رتبه 58کارشناسی ارشد پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
58 247 پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
63.2967 بهداشت  جامعه 59.2567 روان  پرستاري
درصد درس چهارم درصد درس سوم
55.2167 پرستاري  داخلي  و جراحي 71.3767 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
29.4617 زبان  عمومي 36.36 پرستاري  كودكان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است