مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه71کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه95-94

 

کارنامه رتبه 71کارشناسی ارشد پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
71 252 پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
40.4 پرستاري  كودكان 61.9433 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
49.8233 بهداشت  جامعه 51.1767 روان  پرستاري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
56.3883 زبان  عمومي 45.7833 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است