مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه76کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه95-94

 

کارنامه رتبه 76کارشناسی ارشد پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
76 231 پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
56.56 پرستاري  كودكان 63.2967 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
55.2167 بهداشت  جامعه 70.0233 روان  پرستاري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
11.7867 زبان  عمومي 47.1367 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است