مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه85کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه95-94

 

کارنامه رتبه 85کارشناسی ارشد پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
85 262 پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
64.64 پرستاري  كودكان 47.1367 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
32.32 بهداشت  جامعه 75.4167 روان  پرستاري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
50.5 زبان  عمومي 52.52 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است