مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه90کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه95-94

 

کارنامه رتبه 90کارشناسی ارشد پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
90 271 پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
33.6633 بهداشت  جامعه 55.2167 روان  پرستاري
درصد درس چهارم درصد درس سوم
47.1367 پرستاري  داخلي  و جراحي 55.2167 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
77.4367 زبان  عمومي 49.8233 پرستاري  كودكان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است