دانلود سوالات آزمونهای دکترای تخصصی وزارت بهداشت
 
 
 
   
 
دانلود سوالات آزمونهای دکترای تخصصی وزارت بهداشت
 
 
 
 
       
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دانلود آزمون دکترای تخصصی اپیدمیولوژی 87-88

 

دانلود سوالات آزمون دکترای تخصصی فارماکوگنوزی 87-88

 
 
 
 
 

دانلود سوالات آزمون دکترای تخصصی ویروس شناسی90-91

 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
Test cable channels Graduate Department of Health