انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانلود سوالات آزمونهای دکترای تخصصی وزارت بهداشت
 
 
 
   
 
دانلود سوالات آزمونهای دکترای تخصصی وزارت بهداشت
 
 
 
 
       
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دانلود آزمون دکترای تخصصی اپیدمیولوژی 87-88

 

دانلود سوالات آزمون دکترای تخصصی فارماکوگنوزی 87-88

 
 
 
 
 

دانلود سوالات آزمون دکترای تخصصی ویروس شناسی90-91

 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
Test cable channels Graduate Department of Health