مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 95-94 موسسه معین
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 95-94 موسسه معین

  کارنامه رتبه32کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 95-94 کارنامه رتبه183کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 95-94
  کارنامه رتبه11کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 95-94 کارنامه رتبه24کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 95-94
  کارنامه رتبه 9 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 95-94 کارنامه رتبه 6کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 95-94
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 96-95 موسسه معین

  کارنامه رتبه13کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 96-95 کارنامه رتبه8کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 96-95
  کارنامه رتبه30کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 96-95 کارنامه رتبه24کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 96-95
  کارنامه رتبه36کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 96-95 کارنامه رتبه33کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 96-95
  کارنامه رتبه44کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 96-95 کارنامه رتبه42کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 96-95
  کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 97-96 موسسه معین
  کارنامه رتبه6کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 97-96 کارنامه رتبه5کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 97-96
    کارنامه رتبه19کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 97-96