انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: دوره بازآموزی دیالیز
 
 
روش تحقیق
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
120000
16
دکتر نوریان
93/02/04 لغایت 93/02/05
اول
120000
16
دکتر نوریان
93/05/02 لغایت 93/05/03
دوم
120000
16
دکتر نوریان
93/08/01 لغایت 93/08/02
سوم
120000
16
دکتر نوریان
93/11/23 لغایت 93/11/24
چهارم
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health