.: دوره بازآموزی دیالیز
 
 
روش تحقیق
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
130000
20
دکتر نوریان
96/06/13 لغایت 96/06/14
اول