مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: دوره باآموزی رضایت بیمار
 
 
مديريت رضايت بيمار
 
 
شرایط دوره
 
   
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
120000
16
دكتر زابلي

94/04/05 لغایت 94/04/06

اول
120000
16
دكتر زابلي

94/06/06 لغایت 94/06/07

دوم
120000
16
دكتر زابلي

94/09/27 لغایت 94/09/28

سوم
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health