.: دوره باآموزی رضایت بیمار
 
 
مديريت رضايت بيمار
 
 
شرایط دوره
 
   
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
120000
16
دكتر زابلي

94/04/05 لغایت 94/04/06

اول
120000
16
دكتر زابلي

94/06/06 لغایت 94/06/07

دوم
120000
16
دكتر زابلي

94/09/27 لغایت 94/09/28

سوم
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health