مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد سم شناسی 95-94 موسسه معین
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد سم شناسی 95-94 موسسه معین

  کارنامه رتبه45کارشناسی ارشد سم شناسی 95-94 کارنامه رتبه 57کارشناسی ارشد سم شناسی 95-94
  کارنامه رتبه39کارشناسی ارشد سم شناسی 95-94 کارنامه رتبه52کارشناسی ارشد سم شناسی 95-94
  کارنامه رتبه23کارشناسی ارشد سم شناسی 95-94 کارنامه رتبه31کارشناسی ارشد سم شناسی 95-94
  کارنامه رتبه4کارشناسی ارشد سم شناسی 95-94 کارنامه رتبه14کارشناسی ارشد سم شناسی 95-94
    کارنامه رتبه10کارشناسی ارشد سم شناسی 95-94
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد سم شناسی 96-95 موسسه معین

  کارنامه رتبه 14کارشناسی ارشد سم شناسی 96-95 کارنامه رتبه 2کارشناسی ارشد سم شناسی 96-95
  کارنامه رتبه 25کارشناسی ارشد سم شناسی 96-95 کارنامه رتبه 19کارشناسی ارشد سم شناسی 96-95
  کارنامه رتبه 34کارشناسی ارشد سم شناسی 96-95 کارنامه رتبه 30کارشناسی ارشد سم شناسی 96-95
  کارنامه رتبه 43کارشناسی ارشد سم شناسی 96-95 کارنامه رتبه 36کارشناسی ارشد سم شناسی 96-95
  کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد سم شناسی 97-96 موسسه معین
  کارنامه رتبه 20کارشناسی ارشد سم شناسی 97-96 کارنامه رتبه 8کارشناسی ارشد سم شناسی 97-96