مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشدتغذیه در بحران95 و حوادث غیر مترقبه-94 موسسه معین
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه 95-94 موسسه معین

 
  کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه 97-96 موسسه معین
  کارنامه رتب52 کارشناسی ارشد تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه97-96 کارنامه رتبه33 کارشناسی ارشد تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه97-96