انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94 موسسه معین
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94 موسسه معین

  کارنامه رتبه48کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94 کارنامه رتبه54کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94
  کارنامه رتبه34کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94 کارنامه رتبه41کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94
  کارنامه رتبه24کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94 کارنامه رتبه30 کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94
  کارنامه رتبه11کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94 کارنامه رتبه17کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94
  کارنامه رتبه3کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94 کارنامه رتبه6کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 96-95 موسسه معین

  کارنامه رتبه19کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 96-95 کارنامه رتبه7کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 96-95
  کارنامه رتبه47کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 96-95 کارنامه رتبه36کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 96-95
  کارنامه رتبه57کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 96-95 کارنامه رتبه51کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 96-95
    کارنامه رتبه60کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 96-95