کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94 موسسه معین
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94 موسسه معین

  کارنامه رتبه48کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94 کارنامه رتبه54کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94
  کارنامه رتبه34کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94 کارنامه رتبه41کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94
  کارنامه رتبه24کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94 کارنامه رتبه30 کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94
  کارنامه رتبه11کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94 کارنامه رتبه17کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94
  کارنامه رتبه3کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94 کارنامه رتبه6کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 95-94
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 96-95 موسسه معین

  کارنامه رتبه19کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 96-95 کارنامه رتبه7کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 96-95
  کارنامه رتبه47کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 96-95 کارنامه رتبه36کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 96-95
  کارنامه رتبه57کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 96-95 کارنامه رتبه51کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 96-95
    کارنامه رتبه60کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 96-95
  کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 97-96 موسسه معین
  کارنامه رتبه13کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 97-96 کارنامه رتبه11کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 97-96
  کارنامه رتبه21کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 97-96 کارنامه رتبه19کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 97-96
  کارنامه رتبه39کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 97-96 کارنامه رتبه25کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 97-96
  کارنامه رتبه42کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 97-96 کارنامه رتبه38کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 97-96