انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی 95-94 موسسه معین
 
 
 
 
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی 95-94 موسسه معین
 
  کارنامه رتبه30کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی 95-94
  کارنامه رتبه65کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی 95-94
  کارنامه رتبه17کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی 95-94
  کارنامه رتبه3کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی 95-94 کارنامه رتبه6کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی95-94
 
 
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی 96-95 موسسه معین
 
  کارنامه رتبه 59کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی 96-95
  کارنامه رتبه 66کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی 96-95
  کارنامه رتبه 87کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی 96-95
  کارنامه رتبه 99کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی 96-95 کارنامه رتبه 97کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی 96-95
  کارنامه رتبه 120کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی 96-95 کارنامه رتبه 101کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی 96-95
  کارنامه رتبه 127کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی 96-95 کارنامه رتبه 123کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی 96-95