مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 13کارشناسی ارشد زيست فن اوري پزشكي95-94

 

کارنامه رتبه 13کارشناسی ارشد زيست  فن  اوري  پزشكي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
13 212.26 زيست  فن  اوري  پزشكي زيست شناسي  _ علوم گياهي
درصد درس دوم درصد درس اول
49.8233 ميكروبشناسي 0 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
75.4167 زيست  سلولي  - مولكولي 72.72 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
54.9339 زبان  عمومي 0 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است