مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 17کارشناسی ارشد زيست فن اوري پزشكي95-94

 

کارنامه رتبه 17کارشناسی ارشد زيست  فن  اوري  پزشكي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
17 240.89 زيست  فن  اوري  پزشكي زيست شناسي سلولي مولكولي _ زيست فناوري / بيوتكنولوژي
درصد درس دوم درصد درس اول
79.4567 زيست  سلولي  - مولكولي 76.76 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 شيمي  الي  و عمومي 63.2967 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
65.5591 زبان  عمومي 0 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است