مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 24کارشناسی ارشد زيست فن اوري پزشكي95-94

 

کارنامه رتبه 24کارشناسی ارشد زيست  فن  اوري  پزشكي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
24 259.63 زيست  فن  اوري  پزشكي ميكروب شناسي 
درصد درس دوم درصد درس اول
75.4167 زيست  سلولي  - مولكولي 82.1433 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 شيمي  الي  و عمومي 67.3367 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
77.9619 زبان  عمومي 0 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است