مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 3کارشناسی ارشد زيست فن اوري پزشكي95-94

 

کارنامه رتبه 3کارشناسی ارشد زيست  فن  اوري  پزشكي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
3 287.95 زيست  فن  اوري  پزشكي زيست شناسي _ سلولي – مولكولي 
درصد درس دوم درصد درس اول
0 ميكروبشناسي 0 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
83.4967 زيست  سلولي  - مولكولي 84.84 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
83.2846 زبان  عمومي 86.1833 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است