مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 44کارشناسی ارشد زيست فن اوري پزشكي95-94

 

کارنامه رتبه 44کارشناسی ارشد زيست  فن  اوري  پزشكي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
44 202.74 زيست  فن  اوري  پزشكي مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
8.08 ميكروبشناسي 0 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
70.0233 زيست  سلولي  - مولكولي 67.3367 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
79.7395 زبان  عمومي 0 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است