مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 52کارشناسی ارشد زيست فن اوري پزشكي95-94

 

کارنامه رتبه 52کارشناسی ارشد زيست  فن  اوري  پزشكي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
52 188.53 زيست  فن  اوري  پزشكي علوم آزمايشگاهي _دامپزشكي
درصد درس دوم درصد درس اول
25.5833 ميكروبشناسي 0 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
74.0633 زيست  سلولي  - مولكولي 59.2567 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
59.3577 زبان  عمومي 0 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است