مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 58کارشناسی ارشد زيست فن اوري پزشكي95-94

 

کارنامه رتبه 58کارشناسی ارشد زيست  فن  اوري  پزشكي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
58 261.58 زيست  فن  اوري  پزشكي علوم آزمايشگاهي
درصد درس دوم درصد درس اول
61.9433 زيست  سلولي  - مولكولي 75.4167 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 شيمي  الي  و عمومي 64.64 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
93.9098 زبان  عمومي 0 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است