مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 6کارشناسی ارشد زيست فن اوري پزشكي95-94

 

کارنامه رتبه 6 کارشناسی ارشد زيست  فن  اوري  پزشكي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
6 260.63 زيست  فن  اوري  پزشكي علوم آزمايشگاهي
درصد درس دوم درصد درس اول
0 ميكروبشناسي 0 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
80.8 زيست  سلولي  - مولكولي 87.5367 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
77.9619 زبان  عمومي 57.9033 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است