مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 74کارشناسی ارشد زيست فن اوري پزشكي95-94

 

کارنامه رتبه 74کارشناسی ارشد زيست  فن  اوري  پزشكي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
74 179.58 زيست  فن  اوري  پزشكي اتاق عمل
درصد درس دوم درصد درس اول
22.8967 ميكروبشناسي 0 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
74.0633 زيست  سلولي  - مولكولي 45.7833 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
60.2465 زبان  عمومي 2.6967 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است