مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 80کارشناسی ارشد زيست فن اوري پزشكي95-94

 

کارنامه رتبه80کارشناسی ارشد زيست  فن  اوري  پزشكي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
80 250.13 زيست  فن  اوري  پزشكي علوم آزمايشگاهي
درصد درس دوم درصد درس اول
70.0233 زيست  سلولي  - مولكولي 79.4567 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
4.2117 شيمي  الي  و عمومي 75.4167 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
67.3367 زبان  عمومي 0 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است