کارنامه رتبه 7 کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی95-96

 

کارنامه رتبه 7 کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
7 86.547 ژنتيك  انساني   تهران علوم آزمايشگاهي
درصد درس دوم درصد درس اول
0 ميكروبشناسي 0 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
91.9326 زيست  سلولي  - مولكولي 87.1896 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
77.3772 زبان  عمومي 90.8514 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.