کارنامه رتبه 19کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 96-97

 

کارنامه رتبه 19 کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 96-97

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
19 77.8668 ژنتيك  انساني   تبريز زيست شناسي _ ژنتيك
درصد درس دوم درصد درس اول
67.524 زيست  سلولي  - مولكولي 31.8852 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 شيمي  الي  و عمومي 95.4108 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
52.7544 زبان  عمومي 0 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.