.: دوره بازآموزیcpr
 
 
CPR
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
100000
16
استاد گلشنی
96/05/27 لغایت 96/05/27
اول
100000
16
استاد گلشنی
96/06/24 لغایت 96/06/25
دوم
100000
16
استاد گلشنی
96/07/21 لغایت 96/07/21
سوم
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health