رشته دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
4200000
40
خانم دکتر اصلانی
مدیریت اطلاعات سلات
4200000
40
دکتر شنبه زاده
انفورماتیک سلامت
3200000 30 خانم دکتر اصلانی فناوری اطلاعات سلامت
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل به تومان

تعداد ساعت
11600000 110
   
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3950000
70
دکتر طالع پسند

زبان انگلیسی

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health