رشته دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
4500000 40 گروه اساتید
بهداشت محیط
3200000 20 گروه اساتید

اثر عوامل محیطی بر سلامت

2500000 50 دکترمهري
آمار
1600000 20 دکتر زابلی روش تحقیق
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل به تومان

تعداد ساعت
11800000 130
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3950000
70
دکتر طالع پسند

زبان انگلیسی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health