رشته تخصصی مجموعه داروسازی
   

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
2500000
50
گروه اساتید
فارماکوگنوزی
2500000
50
دکتر متقی نژاد
فارماکولوژی
2500000
50
خانم دکتر رحیمی برومند
فارماسیوتیکس
2400000
40
دکتر متقی نژاد داروسازی بالینی
2500000
50
دکتر اسدی
شیمی دارویی
1500000 15 دکتر متقی نژاد سم شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل به تومان

تعداد ساعت
13900000
290
   
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3950000
50
دکتر طالع پسند

زبان انگلیسی

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health