رشته دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
2800000
20
دکتر علیمرادی
آزمونهای روانی
2800000
20
دکتر خدامرادی
نظریه های شخصیت
2800000
20
دکتر خدامرادی
روان درمانی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل به تومان

تعداد ساعت
8400000
60
   
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3950000
70
دکتر طالع پسند

زبان انگلیسی

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health