منابع دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
 
شهریه به تومان
نام درس
850000
آزمونهای روانی
 
استعداد تحصیلی
 
 
نظریه های شخصیت و روان درمانی
 
 
مشخصات بسته آموزش
 
 
روانشناسی بالینی (وزارت علوم)
 
 
مشخصات بسته آموزشی
 
ی
مشخصات بسته زشی
شهریه به تومان
نام درس
900000
روانشناسی رشد و شخصیت  
آمار  
روش تحقیق  
آسیب شناسی روانی  
نوروسایکولوژی  
     
     
Test cable channels Graduate Department of Health