.: دوره بازآموزی فوریتها
 
  فوریتها  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
200000
20
استاد گلشنی
96/05/25 لغایت 96/05/26
اول
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health