کارنامه رتبه 24کارشناسی ارشد ژنتيك انساني95-94

 

کارنامه رتبه 24کارشناسی ارشد ژنتيك  انساني95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
24 222.53 ژنتيك  انساني زيست شناسي عمومي 
درصد درس دوم درصد درس اول
65.9833 زيست  سلولي  - مولكولي 78.1033 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 شيمي  الي  و عمومي 87.5367 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
42.5311 زبان  عمومي 0 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است