کارنامه رتبه 3کارشناسی ارشد ژنتيك انساني95-94

 

کارنامه رتبه 3کارشناسی ارشد ژنتيك  انساني95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
3 259.32 ژنتيك  انساني علوم آزمايشگاهي
درصد درس دوم درصد درس اول
88.88 زيست  سلولي  - مولكولي 79.4567 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 شيمي  الي  و عمومي 91.5767 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
55.8126 زبان  عمومي 0 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است