کارنامه رتبه 30کارشناسی ارشد ژنتيك انساني95-94

 

کارنامه رتبه 30کارشناسی ارشد ژنتيك  انساني95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
30 237.58 ژنتيك  انساني زيست شناسي سلولي مولكولي _ ميكروبيولوژي
درصد درس دوم درصد درس اول
76.76 زيست  سلولي  - مولكولي 71.3767 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 شيمي  الي  و عمومي 75.4167 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
60.2465 زبان  عمومي 0 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است