کارنامه رتبه 41کارشناسی ارشد ژنتيك انساني95-94

 

کارنامه رتبه 41کارشناسی ارشد ژنتيك  انساني95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
41 245.84 ژنتيك  انساني زيست شناسي  _ علوم گياهي
درصد درس دوم درصد درس اول
0 ميكروبشناسي 0 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
90.2233 زيست  سلولي  - مولكولي 72.72 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
64.6804 زبان  عمومي 64.64 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است