رشته کارشناسی ارشدآموزش بهداشت
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1600000
30
دکتر صفاری
بهداشت عمومي
1600000
30
دکتر صفاری
جامعه شناسی
1100000
30
خانم امینی
روانشناسي عمومي
1600000
30
دکتر صفاری
تکنولوژی آموزشی و آموزش بهداشت
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5310000
120
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health