رشته کارشناسی ارشدآناتومی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1800000
50
دکتر قربانی
آناتومی سروگردن،تنه واندام واعصاب
1300000
35
دکتر قربانی
بافت شناسی
1500000
35
دکتر قربانی
جنین شناسی
2550000

60 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیولوژی سلولی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
6435000
200
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3200000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب و نکته و تست)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health